ORIENTĂRI VALORICE ACTUALE ÎN MEDIUL RURAL ROMÂNESC

14,49 lei

Descriere

– Cercetare antropologică –

An apariție: 2017

Autor: IOAN N. ROŞCA, FLOREA STAN, ION TUDOSESCU

ISBN: 978-606-20-0146-9

Nr. pagini: 116

Lucrarea Orientări valorice actuale în mediul rural românesc a fost concepută ca o cercetare aplicativă de antropologie culturală, urmărind valorile analizate în relativa lor autonomie sau şi în conexiunile lor, dar şi, întrucâtva, în condiţionarea lor socială, de care se preocupă sociologia culturii.

În cercetarea noastră am avut în atenţie principalele tipuri de valori cultivate de membrii comunităţii analizate, începând cu cele politice şi continuând cu cele etice, religioase, estetice, şi totodată posibilele conexiuni dintre ele, ca şi dintre acestea şi viaţa practic-sensibilă, economică şi socială a locuitorilor.

Dintre obiectivele teoretice, le menţionăm pe cele fundamentale:

– Ne-am propus să identificăm atât unele schimbări în opţiunile valorice comunitare, în comparaţie cu alte cercetări anterioare efectuate sub conducerea renumitului sociolog Dimitrie Gusti, cât şi capacitatea unei culturi zonale semnificative de a fi competitivă în procesul actual al comunicării intra şi interculturale.

– Am urmărit să descoperim, pe de o parte, eventuale influenţe catalitice (de stimulare a propriului conţinut) sau modelatoare (imitative, de preluare a unor motive tematice, dar şi valorice, de conţinut) pe care cultura cercetată le-a suferit sub impactul culturii urbane şi al culturii contemporane în genere, iar pe de altă parte, specificitatea ei profundă, care conţine şi virtuţi general-umane, universale.

– Totodată, am putut opera şi alte distincţii, cum ar fi cele dintre cultura de masă (produsă industrial, destinată gustului public şi difuzată prin mass-media, o formă degradată a acesteia fiind kitch-ul) şi cultura populară autentică (creaţie colectivă anonimă şi orală, transmisă prin tradiţie, cuprinzând o varietate de forme, de la legende, basme, proverbe la cântece şi dansuri), sau dintre valorile sociale, ale întregii comunităţi, şi valorile individuale.

Nu în ultimul rând, am urmărit şi dacă în cultura locală se manifestă şi unele dintre fenomenele crizei culturii contemporane, cum ar fi afirmarea excesivă a unor valori în detrimentul altora, afirmarea unor valori în opoziţie cu altele, o anumită diminuare a moralităţii etc., pentru a putea propune, în consecinţă, anumite remedii.

(Prof. univ. dr. IOAN N. ROŞCA)

 

CURRENT VALUE ORIENTATIONS IN THE ROMANIAN RURAL ENVIRONMENT

– Anthropological research –

Year of publication: 2017

Author: IOAN N. ROŞCA, FLOREA STAN, ION TUDOSESCU

ISBN: 978-606-20-0146-9

No. of pages: 116

The book Current value orientations in the Romanian rural environment was conceived as a cultural anthropology applied research, aiming at the values analyzed in their relative autonomy or in their connections, but also, somewhat, in their social conditioning, of which the sociology of culture is concerned about.

In our research we focused on the main types of values cultivated by the members of the analyzed community, starting with the political ones and continuing with the ethical, religious, aesthetic ones, and also the possible connections between them, as well as between them and the practical-sensitive, economic and social life of the inhabitants.

Among the theoretical objectives, we mention the fundamental ones:

– We aimed to identify both some changes in community value options, compared to other previous research conducted under the leadership of renowned sociologist Dimitrie Gusti, and the ability of a significant zonal culture to be competitive in the current process of intra- and intercultural communication.

– We aimed to discover, on the one hand, the possible catalytic (of stimulating one’s own content) or modeling (imitative, of assuming some thematic reasons, but also valuable, intuitive) influences that the researched culture have suffered under the impact of urban and contemporary culture in general, and on the other hand, its profound specificity, which also contains general-human, universal virtues.

– At the same time, we were able to make other distinctions as well, such as those between mass culture (industrially produced, intended for the public taste and disseminated through the media, the kitsch being its degraded form) and authentic popular culture (anonymous collective and oral creation, transmitted through tradition, encompassing a variety of forms, from legends, fairy tales, proverbs to songs and dances), or between the social values, of the whole community, and the individual values.

– Last but not least, we have also analyzed whether some of the phenomena of the contemporary culture crisis are manifested in the local culture, such as the excessive affirmation of some values to the detriment of others, the affirmation of some values in opposition to others, a certain diminution of morality, etc. in order to be able to accordingly propose certain remedies.

(Ph.D. Prof. IOAN N. ROŞCA)