CREAȚIE ȘI CULTURĂ. Preludii la o reconstrucție modernă în filosofia culturii

30,45 lei

Descriere

An apariție: 2016

Autor: ALEXANDRU BOBOC

ISBN: 978-973-163-939-0

Nr. pagini: 456

Lucrarea de faţă încearcă să abordeze o problematică de bază a filosofiei culturii, regrupând-o, printr-o centrare firească fenomenologico-ontologică, în jurul temei: creaţia şi opera.

În principal, este subliniată ideea că, în sens filosofic, creaţia implică originalitate şi valoare, ceea ce înseamnă:

a) căutarea unui „dincoace” de originalitatea absolută (a Creatorului, care nu are nevoie nici de „materie”, nici de „model”, ci este creaţie ex nihilo) şi aflarea originarităţii specifice capacităţii demiurgice a omului;

b) situarea acestei originalităţi în ordinea a ceea ce este valabil, nu în ordinea a ceea ce este pur şi simplu;

c) survenirea unui nou mod de a fi: opera de artă, în care modul de fiinţare constituie doar mediul de relevare a ceea ce este valabil: valoarea.

Raportarea creaţiei la „virtutea creatoare a omului” subliniază astfel şi mai mult legarea ei structurală de produsul creat: opera.

Ca instituire valorică, opera de artă devine centrul universului ideatic şi stilistic al culturii, „locul” (ontologic) al întâlnirii dimensiunilor sensului, stilului şi valorii în creaţia umană, condiţionând afirmarea (istoriceşte treptată) a unor demersuri teoretice care au luat forma sistematică a stilisticii şi filosofiei stilului, a esteticii şi filosofiei artei şi, nu în ultimul rând, a filosofiei culturii.

În economia lucrării intervine o aplicare (un proiect de interpretare) la studiul a două mari creaţii din cultura română: „Mioriţa” şi opera poetică eminesciană.

(din Cuvânt-înainte)

CREATION AND CULTURE. Preludes to a modern reconstruction in the philosophy of culture

Year of publication: 2016

Author: ALEXANDRU BOBOC

ISBN: 978-973-163-939-0

No. of pages: 456

This book tries to approach a basic issue of the philosophy of culture, regrouping it, through a natural phenomenological-ontological centering, around the theme: creation and work.

Mainly, it is emphasized the idea that, in a philosophical sense, creation implies originality and value, which means:

a) the search for a “beyond” the absolute originality (of the Creator, who needs neither “matter” nor “model”, but is creation ex nihilo) and finding the originality specific to the demiurgic capacity of man;

b) placing this originality in the order of what is valid, not in the order of what is simply;

c) the occurrence of a new way of being: the work of art, in which the way of being constitutes only the medium of revealing what is valid: the value.

The relation of creation to the “creative virtue of man” thus further emphasizes its structural connection with the created product: the work.

As a value institution, the work of art becomes the center of the ideational and stylistic universe of culture, the (ontological) “place” of meeting the dimensions of meaning, style and value in human creation, conditioning the affirmation (historically gradual) of theoretical approaches that took the systematic form of stylistics and philosophy of style, aesthetics and philosophy of art and, last but not least, the philosophy of culture.

In the economy of the work, there is an application (an interpretation project) to the study of two great creations from the Romanian culture: “Mioriţa” and the Eminescu poetic work.

(from the Foreword)