VALORILE ȘI CONDIŢIA UMANĂ

24,15 lei

Descriere

An apariție: 2015

Autor: IOAN N. ROŞCA

ISBN: 978-606-20-0140-7

Nr. pagini: 192

Plecând de la faptul că axiologia şi antropologia filosofică interferează în cea mai mare măsură una cu cealaltă, am resimţit necesitatea de a le trata nu separat, ci în strânsă conexiune a motivelor lor tematice şi ideatice. În consecinţă, în cele ce urmează, fiecare temă axiologică este acompaniată de o temă antropologică, într-un fel de corespondenţă biunivocă, fiecare binom putând fi citit şi invers, dinspre cea de a doua temă spre cea dintâi.

Prin relevarea conexiunii dintre domeniul axiologic şi cel antropologic consider că am reuşit să pun mai bine în evidenţă semnificaţiile umane ale sferei valorilor şi semnificaţiile valorice ale fiinţei umane şi, astfel, să aduc anumite contribuţii în fiecare din cele două domenii.

Aşadar, lucrarea de faţă constituie o sinteză personală, în care expun şi dezvolt o concepţie proprie, pe care am conturat-o deja în unele scrieri anterioare despre valori şi despre om ca subiect axiologic. Dialogând cu gânditori prestigioşi, români sau străini, recunoscuţi pentru aportul lor în domeniul axiologiei sau în cel al antropologiei filosofice, nu am urmărit o sistematizare şi explicitare a achiziţiilor datorate acestora, ci mi-am propus să aduc noi idei şi argumente, fie concordante, fie, uneori, diferite de cele cu care se află în dialog.

Odată cu problematica teoretică de interes actual, am urmărit şi tratarea acesteia într-un mod cât se poate de coerent şi accesibil, astfel încât lucrarea să se adreseze nu numai specialiştilor, ci şi unui cerc mult mai larg de cititori, dornici de autocunoaştere şi de afirmare autentic umană. Măsura realizării nu poate fi însă dată decât de către cititorii pe care îi invit la lectură.

(Din Cuvânt de întâmpinare)

VALUES AND THE HUMAN CONDITION

Year of publication: 2015

Author: IOAN N. ROŞCA

ISBN: 978-606-20-0140-7

No. of pages: 192

Starting from the fact that philosophical axiology and anthropology interfere to the greatest extent with each other, I felt the need to treat them not separately, but in close connection with their thematic and ideational motives. Consequently, in the following, each axiological topic is accompanied by an anthropological one, in a kind of biunivocal correspondence, each binomial being readable vice versa as well, from the second topic to the first.

By revealing the connection between the axiological and the anthropological field, I consider that I managed to better highlight the human meanings of the sphere of values ​​and the value meanings of the human being and, thus, to make certain contributions in each of the two fields.

Therefore, this book is a personal synthesis, in which I expose and develop my own conception, which I have already outlined in some previous writings about values ​​and man as an axiological subject. Dialogizing with prestigious thinkers, Romanian or foreign, recognized for their contribution in the field of axiology or philosophical anthropology, I did not seek a systematization and explanation of the acquisitions I due to them, but I set out to bring new ideas and arguments, either concordant or sometimes different from those with whom they are in dialogue.

Along with the current theoretical issue of interest, I also aimed to treat it in a way that is as coherent and accessible as possible, so that the book could be addressed not only to specialists but also to a much wider circle of readers, eager for self-knowledge and genuine human affirmation. However, the measure of achievement can only be given by the readers I invite to read.

(from Greeting)