OMUL ȘI SOCIETATEA. COSMOLOGIC ȘI ONTOLOGIC ÎN STRUCTURAREA UMANULUI

39,69 lei

Descriere

An apariție: 2016

Autor: ION TUDOSESCU

ISBN: 978-973-163-931-4

Nr. pagini: 200

Problema raporturilor dintre om şi societate – prezentată în unsprezece capitole ale primei părţi a lucrării – este una dintre cele mai importante ale filosofiei sociale actuale şi ale gândirii sociale în general, preocupate de abordarea socialului şi umanului, ştiut fiind că aproape toate ştiinţele particulare ale vieţii sociale au abordat, până în prezent, preponderent, aspecte concrete ale acestor domenii de obiectivitate ale dinamicii universului.

Ideea generală pe care încercăm să o surprindem de-a lungul capitolelor şi paragrafelor lucrării de faţă este aceea că omul şi societatea lui s-au structurat şi evoluează împreună – o latură a relaţiei nu poate fi privită separat de cealaltă. Omul fiind o fiinţare socială, iar societatea lui o alcătuire unitară de oameni care, prin mijlocirea unor structuri organizaţionale ale ei, coagulate statal, îşi asumă misiunea de a gestiona raporturile oamenilor între ei în cadrul societăţii, precum şi raporturile lor cu societatea respectivă, în vederea realizării condiţiei lor existenţiale. Astfel încât antropogeneza şi sociogeneza sunt procese concomitente în structurarea dinamicii obiective în care fiinţează umanul.

Această concomitenţă a umanului şi socialului (uman) este caracterizată prin implicarea factorului subiectiv în dinamica obiectivă a vieţuirii sociale a oamenilor. A căror integrare societară de factură acţionalistă este motivată de interese şi idealuri de realizare pe care ei şi le fixează pentru conservarea condiţiei lor existenţiale, mereu în deschidere – ceea ce conferă istoricitate atât societăţii lor, cât şi lor înşişi, ipostaziindu-i ca fiinţare istorică.

(din Prefață)

 

MAN AND SOCIETY. COSMOLOGICAL AND ONTOLOGICAL IN HUMAN STRUCTURING

Year of publication: 2016

Author: ION TUDOSESCU

ISBN: 978-973-163-931-4

No. of pages: 200

The issue of the relationship between man and society – presented in the first eleven chapters of this book – is one of the most important of the current social philosophy and social thinking in general, concerned with the social and human approach, knowing that, so far, almost all particular sciences of social life have mainly approached concrete aspects of these fields of universe dynamics objectivity.

The general idea we try to capture throughout the chapters and paragraphs of this book is that man and his society have structured and evolved together – one side of the relationship cannot be seen separately from the other. Man being a social existence, and his society a unitary composition of people who, by means of its organizational structures, coagulated by the state, assumes the mission of managing people’s relationships with each other within the society, as well as their relationships with that society, in order to achieve their existential condition. So that, anthropogenesis and sociogenesis are simultaneous processes in structuring the objective dynamics in which the human being exists.

This simultaneity of the human and the (human) social is characterized by the involvement of the subjective factor in the objective dynamics of people’s social life. Whose social integration is motivated by interests and ideals of achievement that they set for the preservation of their existential condition, always in the opening – which gives historicity to both their society and to themselves, personifying them as historical existence.

(from the Preface)